Normes Bàsiques per practicar Muntanyisme o Senderisme en Grup Guiat.

 • A l’activitat de senderisme el/la guia de muntanya és la persona responsable que vetlla pel bon desenvolupament de l’activitat. S’han de seguir les seues indicacions quant a seguretat i itinerari. En cas de no seguir les seues recomanacions el “Club de Muntanya l’Eliana” no es fa responsable de les actuacions dutes a terme per la persona senderista.
 • El/la guia de muntanya anirà al capdavant, i adoptarà un ritme de marxa d’acord amb el nivell del recorregut i les circumstàncies. Adapta’t al nivell en què participes; no sobrepasses al/la guia, deixeu-li fer la seua feina. Si et situes per davant segurament marcaràs un ritme més accelerat i crearàs confusió entre els que et segueixen, el major cansament dels menys capacitats, la disgregació del grup i possibles pèrdues.
 • Si vas darrere, no et demores innecessàriament. Roman atent al recorregut, sempre a vista la persona que et precedeix i assegurat que siga del teu grup. És la millor manera de no perdre’ns. Si en algun moment arribes a una bifurcació i no saps per on anar al no veure ningú davant, queda’t aquí. Els/les guies fan recompte amb freqüència i quan detecten que falta algú retrocediran a buscar-lo. No tries un camí a l’atzar.
 • No produïsques cap tipus de contaminació mediambiental. Respecta la flora i la fauna. No deixes restes (llaunes, plàstics, burilles,) ni orgànics (peladures o restes de fruites, etc.) productors de contaminació. No crides, cantes o faces veus, ja que els animals acusen enormement aquesta contaminació acústica, a més de poder molestar els teus companys. Gaudeix dels sons i la tranquil·litat que la natura et pot aportar. No oblides que estàs de convidat.
 • Porta sempre roba d’ abric dins la motxilla. A la muntanyana el temps canvia amb facilitat, ja que els núvols i les tempestes no sempre venen d’un altre lloc, també es poden formar damunt de nosaltres.
 • Mai t’absentes de la marxa sense comunicar-ho al/la guia.
 • En algunes ocasions, la profusió de sendes, o la seva inexistència, pot provocar alguna confusió sense importància. No et poses nerviós/a perquè el/la guia es pare en un encreuament o consulte un plànol o el seu GPS. La seua capacitació farà que desenvolupes el recorregut sense problema. Això és molt més important que pretendre que el/la guia conega de memòria cada racó de la muntanya.
 • Les rutes a fer es classifiquen segons el seu nivell de dificultat en: Fàcil, per a persones amb una condició física adequada acostumada a fer activitats senzilles per muntanya. Moderat, cal tenir costum de caminar, tenir una bona forma física, és probable la necessitat d’escalar o enfilar-se per llocs més o menys verticals i transitar per terrenys irregulars. Difícil, imprescindible una bona condició física i psicològica, i estar acostumat a terrenys i situacions canviants, exigeix el coneixement i el maneig de tècniques i material específic per a cada activitat. Preguem que atenguen aquesta classificació i que només s’inscriguen si s’està segur que es pot seguir el nivell de la ruta de forma còmoda i segura.
 • Per a fer una ruta de nivell Difícil seran els responsables de l’activitat els qui decidisquen, en última instància, si la persona senderista en qüestió pot fer la ruta o no.
 • Cap component del grup podrà tornar sol o quedar aïllat del grup. Haurà d’estar sempre acompanyat per un altre senderista o un responsable.
 • Tots els horaris es compliran puntualment. Per això preguem que s’estiga preparat al lloc acordat amb anterioritat. No està permès animals al bus.
 • Cada senderista és responsable de portar tot el material recomanat i en perfectes condicions: (menjar, beguda, mòbil, roba, etc.)
 • No perseguisques la fauna, ni t’interposes en el seu camí. No dones de menjar als animals. Torna a tancar les portes de bestiar que òbrigues en el teu camí.
 • Ajuda sempre que pugues, si veus algú amb problemes
 • El senderista que s’apunta a una activitat de muntanya afirma que està en condicions òptimes de salut física i mental per a dur-la a terme. En cas de dubte consulta amb el teu metge

Club de Muntanya l’Eliana

Normas Básicas para practicar Montañismo o Senderismo en Grupo Guiado.

 • En la Actividad de Senderismo el Guía de Montaña es el responsable que vela por el buen desarrollo de la actividad. Se debe seguir sus indicaciones en cuanto a seguridad e itinerario. En caso de no seguir sus recomendaciones el “Club Muntanya Eliana” no se hace responsable de las actuaciones llevadas a cabo por dicho senderista.
 • El Guía de Montaña irá delante, y adoptará un ritmo de marcha según el nivel del recorrido y las circunstancias. Adáptate al nivel en el que participas; no sobrepases al guía, déjale hacer su trabajo. Si te sitúas por delante iras imponiendo un ritmo mayor y crearás confusión entre los que te siguen, el mayor cansancio de los menos capacitados, la desmembración del grupo y posibles pérdidas.
 • Si vas detrás, no te rezagues innecesariamente. Permanece atento al recorrido y mantén siempre a vista la persona que te precede, asegurándote que sea de tu grupo. Es la mejor manera de no perdernos. Si en algún momento llegas a una bifurcación y no sabes por dónde ir al no ver a nadie delante, quédate ahí́ parado. Los guías hacen recuento con frecuencia y en cuanto detecten que falta alguien retrocederán a buscarlo. No elijas un camino al azar.
 • No produzcas ningún tipo de contaminación medioambiental. Respeta flora y fauna. No dejes restos (latas, plásticos, colillas,) ni orgánicos (mondas de frutas, etc.) productores de contaminación. Ni grites, cantes o vocees, pues los animales acusan enormemente esta contaminación acústica, además de poder molestar a tus compañeros. Disfruta de los sonidos y la tranquilidad que la naturaleza te puede aportar. No olvides que estás de invitado.
 • Lleva siempre ropa de abrigo dentro de la mochila. En la montana el tiempo cambia con facilidad, pues las nubes y las tormentas no siempre vienen de otro sitio, sino que se forman encima de nosotros.
 • Nunca te ausentes de la marcha sin comunicárselo al guía.
 • En algunas ocasiones, la profusión de sendas, o su inexistencia, provoca pequeños rodeos o simples confusiones sin importancia. No te pongas nervioso porque el guía se pare en los cruces o consulte el plano o su GPS. Su capacitación hará́ que desarrolles el recorrido sin problema. Eso es mucho más importante que pretender que el guía conozca de memoria cada rincón de la montana.
 • Las rutas a realizar se clasifican según su nivel de dificultad en: Fácil, para personas con una condición física adecuada acostumbrada a realizar actividades sencillas por montaña. Moderado, hay que tener costumbre de caminar, tener una buena forma física, es probable la necesidad de trepar, destrepar y transitar por terrenos irregulares. Difícil, imprescindible una buena condición física y psicológica, y estar acostumbrado a terrenos y situaciones cambiantes, exige el conocimiento y el manejo de técnicas y material especifico para cada actividad.
  Rogamos que atiendan a dicha clasificación y que solo se inscriban si se está seguro de que se puede seguir el nivel de la ruta de forma cómoda y segura.
 • Para realizar una ruta de nivel Difícil serán los responsables de la Actividad los que decidan, en última instancia, si el senderista en cuestión puede realizar la ruta o no.
 • Ningún componente del grupo podrá regresar solo o quedar aislado del grupo. Deberá estar siempre acompañado por otro senderista o de un responsable.
 • Todos los horarios se cumplirán puntualmente. Por ello rogamos que se esté preparado en el sitio acordado con anterioridad. No está permitido animales en el bus.
 • Cada senderista es responsable de llevar todo el material recomendado y en perfectas condiciones: (comida, bebida, móvil, ropa, etc.).
 • No persigas la fauna, ni te interpongas en su camino. No des de comer a los animales. Cierra los portones de ganado que abras en tu camino.
 • Ayuda siempre que puedas, si ves alguien con problemas.
 • El senderista que se apunta a una actividad de montaña afirma que está en condiciones de salud física y mental para la realización del mismo. En caso de duda consulta con tu médico.

Club de Muntanya l’Eliana