PROTECCIÓ DE DADES: de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Club Deportivo CLUB DE MUNTANYA L’ELIANA informa que tal com es desprèn de la naturalesa de les dades Personals que en aquest full d’inscripció se sol·liciten i de les circumstàncies en què es demanen els mateixos, tals dades s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal per a ús intern de l’entitat, podent el titular exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes previstos en la citada Llei Orgànica 15/1999 i la seua normativa de desenvolupament, sent únicament necessari facilitar les citades dades en la mesura en què es desitge adherir-se i formar part de Club Esportiu CLUB DE MUNTANYA L’ELIANA.
El responsable del fitxer automatitzat que es refereix aquesta clàusula és el Club Esportiu CLUB DE MUNTANYA L’ELIANA, el domicili del qual és el que figura en el present full d’inscripció. La persona que sol·licita la seua inscripció presta per tant la seua conformitat a la recollida de dades reflectides en la present clàusula, així com a qualsevol cessió dels dits dades que puga ser realitzada entre Club Deportivo CLUB DE MUNTANYA L’ELIANA i les entitats federatives tant autonòmiques com nacionals, amb les entitats asseguradores amb què Club Deportivo CLUB DE MUNTANYA L’ELIANA puga subscriure assegurances en benefici del Club o dels seus socis, a més de amb la resta de Clubs de Muntanya inscrits en qualsevol Federació de Muntanyisme o de qualsevol altra entitat afí al Club Deportivo CLUB DE MUNTANYA L’ELIANA